A+ A A-

krishkaiergasia

Πάρα πολλοί συμπολίτες μας, μετά τις απανωτές μειώσεις του βασικού μισθού και την αντίστοιχη μείωση του βιοτικού επιπέδου και του διαθέσιμου εισοδήματος,(αφού με αυτό τον τρόπο θεώρησε το κράτος ότι θα έρθουν επενδύσεις και ανάπτυξη), έψαξαν τρόπους να συμπληρώσουν αυτό το χαμένο εισόδημα για να καλύψουν της βασικές τους ανάγκες.

Σαν συνεπείς λοιπόν Έλληνες πολίτες και θέλοντας να βοηθήσουμε την Ελλάδα σε αυτή την δύσκολη οικονομική και κοινωνική περίοδο να αυξήσει τα έσοδα της, αποφασίσαμε να δηλώσουμε τα εισοδήματα που θα προκύψουν από την επιπλέον δική μας εργασία. Με αυτήν την λογική ξεκινήσαμε να αποτυπώσουμε όλη τη νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ένας από εμάς , από πλευράς βιβλίων και στοιχείων.

            Ο καινούριος Κ.Φ.Α.Σ 4093/2012(Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)λοιπόν, αναφέρει ότι δεν είναι υπόχρεος να τηρεί βιβλία και στοιχεία αυτός που το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών είναι μέχρι πέντε (5.000) χιλιάδες ευρω το χρόνο. Δηλαδή δεν είσαι υπόχρεος να εκδίδεις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών και να τηρείς βιβλία εσόδων εξόδων. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το δηλώσουμε στην δήλωση μας , εννοείται θα το δηλώσουμε στην φορολογική μας δήλωση.

            Στις 4/1/2013 το υπουργείο οικονομικών δημοσίευσε την ερμηνευτική ΠΟΛ με αριθμό 1004 όπου αναφέρει ότι μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών είναι (δηλ. αυτός που δεν είναι υπόχρεος έκδοση απόδειξης ή άλλου φορολογικού στοιχείου): Τα φυσικά πρόσωπα ( με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του 48 ν.2238/1994, όπως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, ,μηχανικοί κ.λ.π.) και υπό τις ακόλουθες αθροιστικά προϋποθέσεις:

α)Η ευκαιριακή άσκηση παρεπόμενης δραστηριότητας, πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που ασκείται όχι κατά σύστημα και αποδεικνύεται από πραγματικά γεγονότα, τα οποία κρίνονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Τέτοια πραγματικά γεγονότα αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και γενικότερα εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

β) Ο αντισυμβαλλόμενος προς στον οποίο παρέχεται η υπηρεσία, ή πωλούνται τα αγαθά, πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει υποχρέωση να εκδίδει στοιχείο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. για τις πράξεις αυτές, δηλαδή πρόσωπο υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Αυτός που έστω και ευκαιριακά παρέχει υπηρεσίες ή πωλεί αγαθά σε ιδιώτες είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ .

Ο χαρακτηρισμός του πιο πάνω προσώπου ως μη υπόχρεου για τις εν λόγω ευκαιριακές πράξεις δεν συναρτάται από το ύψος της αμοιβής του ή από την αξία των πωλούμενων αγαθών.

Τονίζεται ότι αν λάβουμε υπόψη ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται στον χαρακτηρισμό προσώπου ως μη υπόχρεου, δεν καταλαμβάνει το φυσικό πρόσωπο που ήδη είναι υπόχρεο εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ. και παράλληλα ευκαιριακά παρέχει άλλες υπηρεσίες ή πωλεί άλλα αγαθά.

Τώρα στην περίπτωση που ο πελάτης είναι ιδιώτης ασχέτως ετήσιου εισοδήματος είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ οπότε πρέπει να εκδώσει απόδειξη λιανικών συναλλαγών δηλ. να έχει ταμειακή μηχανή.

Με αυτήν την αφορμή ξεκινήσαμε επισκέψεις στης εφορίες για να διευκρινίσουμε ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει κάποιος σε αυτή την περίπτωση. Επισκεφθήκαμε αρκετές εφορίες και η απάντηση που πήραμε είναι ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γραφτεί στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και μετά θα εξαρτηθεί αν δεν θα είναι υπόχρεος του Κ.Φ.Α.Σ.

Επίσης μας ενημέρωσαν για μια καινούρια ΠΟΛ την 1018/4-2-2013 όπου διευκρινίζει για τους μη υπόχρεους στο Κ.Φ.Α.Σ.

 

Η ΠΟΛ 1018/4-2-2013 αναφέρει

Απαλλασσόμενοι από την τήρηση βιβλίων.

 

Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση αποδείξεων λιανικής μόνο τα φυσικά πρόσωπα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερέβησαν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Εξαιρούνται της εν λόγω απαλλαγής και τηρούν τουλάχιστον απλογραφικά βιβλία τα πιο κάτω πρόσωπα ακόμη και εάν τα έσοδα τους είναι μέχρι 5.000 ευρω:

- Ο ασκών ελευθέριο επάγγελμα.

- Αυτός που πραγματοποιεί ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό άνω του 60% από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

- Αυτός που εξάγει τα αγαθά του ανεξαρτήτως ποσοστού.

- Τα πρόσωπα της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής η φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστηρίου, χώρου στάθμευσης, γιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων).

- το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση.

- το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή μη.

            Οπότε με τα παραπάνω είναι νόμιμη η παρεπόμενη εργασία που ασκείται, από φυσικό πρόσωπο και δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση ή συνεχόμενη και οργανωμένη εργασία. Ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να είναι επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας έτσι ώστε να εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό (σημείωση: Αν το 60% των συνολικών εσόδων του έτους προέρχεται από μια επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία τότε το φυσικό πρόσωπο χάνει την ιδιότητα να μην εκδίδει απόδειξη.) Αυτός που εξάγει αγαθά ή υπηρεσίες στο εξωτερικό είναι υπόχρεος όπως και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τα παρακάτω επαγγέλματα (εκμεταλλευτής χώρου διαμονής και φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρου αισθητικής, γυμναστήριου, χώρου στάθμευσης τους γιατρούς και οδοντίατρους.
Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν καταλαμβάνει τους κτηνίατρους).

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Θεόδωρος Ζυμωνόπουλος

 Υπεύθυνος Λογιστικού γραφείου

email icon1tezimono@gmail.com

Ιστότοπος: www.zlog.gr
επιστροφή στην κορυφή